Geref. Kerkboek

Verschenen: Gereformeerd Kerkboek 2017

21 december 2017: het nieuwe Gereformeerd Kerkboek rolde van de drukpersen.
31 december 2017: het nieuwe Gereformeerd Kerkboek werd gepresenteerd; de eerste exemplaren werden door ds. Jeroen Sytsma, voorzitter van het verantwoordelijke deputaatschap Eredienst, overhandigd aan ‘de kerkgangers’. Vijf gemeenteleden uit de Koningskerk in Zwolle vertegenwoordigden deze doelgroep.

Meer weten over dit nieuwe Gereformeerd Kerkboek? Hieronder is meer te vinden over de ‘wordingsgeschiedenis’ en de uitgangspunten bij de samenstelling en invulling van de bundel.

Praktische informatie, toelichtingen, gebruikssuggesties en dergelijke is te vinden op de pagina Lied & Muziek, onderdeel Gereformeerd Kerkboek: zie hier.

Liederen

Wat betreft de liedbundel hangt het nieuwe gezicht samen met twee besluiten die Ede nam. In de eerste plaats besloot de synode het nieuwe Liedboek te aanvaarden voor gebruik in de kerken. Samen met uiteindelijke Gereformeerd Kerkboek biedt het Liedboek de basis voor het liedrepertoire van de kerken. Alles wat in het Liedboek staat, hoeft daarbij niet meer in het Gereformeerd Kerkboek. Het Gereformeerd Kerkboek is er voor dat wat eigen is aan de identiteit van de GKv en wat niet in het Liedboek te vinden is. Kerkboek en Liedboek bieden samen volledigheid.

Welke liederen worden in het nieuwe Geref. Kerkboek opgenomen? Hoe wordt de bundel ingedeeld?

Het gaat om 108 liederen. Ze worden ingedeeld volgens de rubricering van het Liedboek (maar gezien het aanvullende karakter van het Geref. Kerkboek/liedbundel zullen niet alle rubrieken vertegenwoordig zijn). De eerste rubriek is PSALMEN. Daarin is het bekende berijmde psalter te vinden, maar ook andere psalmliederen worden hier opgenomen, bij het eigen psalmnummer. De telling gaat vervolgens na Psalm 150 door.

Zie hier voor het overzicht van de liederen.

Liturgische teksten

Het Gereformeerd Kerkboek biedt meer dan alleen de gezangen. Er is ook een afdeling met de kerkelijke belijdenissen, en een onderdeel met orden van dienst en liturgische teksten en gebeden. Alle liturgische formulieren zullen hier weer te vinden zijn, hertaald en aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Ook het Groot Kerkgebed wordt hier opgenomen.

Enkele stappen uit de verbouwingsgeschiedenis
  • 1993: deputaten kregen de opdracht antwoord geven op de vraag of de gezangenbundel van ’86 moest worden uitgebreid en zo ja, hoe.
  • 1996: deputaten kregen de opdracht om komen tot een eerste royale uitbreiding. Speciale uitgave van het Liedboek 1973 (als ‘proefbundel’ voor de GKv)
  • 1999-2000: uitgave Liturgisch Katern
  • 2003: uitgave van het bundeltje Negentig Gezangen
  • 2006: uitgave van het Geref. Kerkboek 2006
  • 2011-12: uitgave Liturgische formulieren 2011
  • 2014: besluit t.a.v. het definitieve Geref. Kerkboek

Geplaatst in Actueel