Verklarende plaat van het kerkelijk jaar (Dom Gaspar Lefebvre o.s.b. (Brugge 1951). In de vier hoeken zijn de symbolen van de vier evangelisten te zien. Het cirkelschema toont het liturgisch jaar. De periode rond Kerst wordt aangeduid met 'Mysterie van de Menswording', de tijd rond Pasen met 'Mysterie van de Verlossing'. In het centrum is het Lam dat overwon afgebeeld. Deze plaat maakt deel uit van de collectie van Museum Catharijneconvent te Utrecht.
Verklarende plaat van het kerkelijk jaar (Dom Gaspar Lefebvre o.s.b. (Brugge 1951).
In de vier hoeken zijn de symbolen van de vier evangelisten te zien. Het cirkelschema toont het liturgisch jaar. De periode rond Kerst wordt aangeduid met ‘Mysterie van de Menswording’, de tijd rond Pasen met ‘Mysterie van de Verlossing’. In het centrum is het Lam dat overwon afgebeeld.
Deze plaat maakt deel uit van de collectie van Museum Catharijneconvent te Utrecht.

Liturgisch (of kerkelijk) jaar: de indeling van het jaar, met de grote kerkelijke feesten als kernen (Kerstkring en Paaskring). Het kerkelijk (of liturgisch) jaar loopt niet gelijk op met het kalenderjaar, maar begint met de eerste Adventszondag (eind november, begin december) en eindigt op de laatste zondag voor Advent.

Het kerkelijk jaar is ontstaan vanuit de gedachtenis van de grote daden Gods in Christus. De structuur van het kerkelijk jaar wordt dan ook bepaald door de grote kerkelijke feesten: Kerst en Pasen. Aan deze beide feesten gaat een tijd van voorbereiding vooraf; bij Kerst is dat Advent, bij Pasen de Veertigdagentijd. Ná de feesten volgt een tijd van verwerking en doorwerking: de Epifanieëntijd bij Kerst en de Vijftigdagentijd bij Pasen. Pinksteren vormt de afsluiting van de Vijftigdagentijd. Ná Pinksteren volgt dan de zogenaamde Drie-eenheidszondag ofwel Trinitatis. Daarna volgen de zomer- en herfsttijd. Vanouds is de herfsttijd de tijd waarin de blik gericht is op de laatste dingen. Het slot van het kerkelijk jaar, eind november, is vervolgens gewijd aan het Koninkrijk Gods en de wederkomst.

In schema:
De indeling van het liturgisch jaar

Het inhoudelijk verloop wordt duidelijker als het liturgische jaar in een cirkel wordt gezet:

liturgisch-jaar-schema-cirkel-def

Ga gelijk naar:

2020-2021: overzicht

Jaaroverzicht 2021-2022 DOWNLOAD

In het overzicht van 2021 – 2022 is de gang van het liturgisch jaar voor deze periode te vinden. Verder zijn ook verschillende doelzondagen en -weken – zoals bijvoorbeeld de vredesweek en de week van gebed – opgenomen. Ook zijn er steeds liedsuggesties te vinden, o.a. vanuit het rooster Lied van de Maand voor dezelfde periode.
Download overzicht 2021-2022

Projecten rond het liturgisch jaar

  • Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een Gemeenteproject voor de tijd van Advent en Kerst, en de Veertigdagen en Pasen. De basis voor elk project wordt gevormd door een Bijbelleesrooster voor alledag en een Handreiking met oog op de zondagse kerkdienst. Daarbij komen nog enkele extra onderdelen, zoals uitgewerkte vespers voor in de weken van Advent en de Stille Week, en een Inspiratie- en ideeënboekje voor thuis en kleine kring. Zie voor de actuele informatie de pagina’s van Advent en de Veertigdagentijd.

Liederen:

  • Zie in Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk de rubricering (p. 7-8) en het register op liturgisch gebruik (p. 1605-1608. Zie ook de verwijzing naar diverse digitale registers op p. 1608.
  • Zie in Gereformeerd Kerkboek (2017) de rubricering (p. 5) en het register op liturgische gebruik (p. 806-809).
  • Lied van de Maand (jaarrooster)
  • Index op functie en gebruiksmogelijkheden bij het rooster Lied van de Maand (vanaf 2015)
  • Zie verder de afzonderlijke pagina’s bij de perioden van het liturgisch jaar

Achtergrond en Praktijk

Aanvragen van Notities, Documentatiemappen en ander materiaal: liturgie@gkv.nl