Op 25 mei 2013 is in Monnickendam de opvolger van het Liedboek gepresenteerd, compleet met een Liedboekmanifestatie op 40 locaties in de binnenstad. De GKv is deelnemer aan dit project, in 2008 besloot de generale synode van Zwolle te gaan participeren in de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Ook na de publicatie van Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk, blijft de GKv lid van de ISK.

De generale synode van Ede 2014 besloot, op basis van het voorwerk dat door deputaten Liturgie en Kerkmuziek is gedaan, het Liedboek voor de Kerken te aanvaarden (besluit genomen op 23 mei 2014). De plaatselijke kerken kunnen de bundel gebruiken, op basis van een zogenaamd muziekprofiel. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kerkenraad ter plaatse.

Met oog op de ingebruikneming van het Liedboek zijn er verschillende vormen van ondersteuning. Om te beginnen:

 • Notitie Liedboek, zingen en bidden in huis en kerkDeze notitie bevat allerlei praktische informatie inclusief verwijzingen naar vindplaatsen van informatie. Achtereenvolgens komen aan bod: uitgaven, registers, muziekuitgaven, digitale mogelijkheden, kerkmuzikaal profiel, Lied van de Maand, geluidsopnamen, vorming en toerusting, kinderen en jongeren, en achtergrondinformatie. Deze notitie kan hier worden gedownload. Nota Bene: de notitie wordt steeds geactualiseerd. 
 • MET HEEL MIJN HART. Handreiking bij Liedboek 2013 voor de Geref. Kerken (vrijg.) – Deze brochure gaat uitgebreid in op het gebruik van het nieuwe Liedboek in de praktijk van de GKv. Twee hoofdstukken staan centraal: hoofdstuk 4 ‘Gebruik binnen de GKv’ (met o.a. aandacht voor verschillende zaken die in theologisch opzicht gevoelig kunnen liggen), en hoofdstuk 5 ‘Aan de slag met een muziekprofiel’. Daarnaast is er ruimte voor achtergrondinformatie en er zijn uitgebreide liedoverzichten opgenomen. De brochure is eind oktober 2014 naar alle plaatselijke kerken toegestuurd. Hier is een download te vinden.

Een handige richtingwijzer voor de verkenning van het liedboek is:

 • Lied van de Maand.  Dit rooster, dat sinds jaren wordt aangeboden, biedt steeds een lied voor elk van de 12 maanden van het jaar. Vanaf het seizoen 2013-2014 is het rooster ingevuld met liederen uit het nieuwe Liedboek. Het rooster kan hieronder worden gedownload. Bij elk van de liederen zal steeds een uitgebreide toelichting verschijnen in EREdienst, het blad van de Vereniging voor Gereformeerde Kerkmusici, tenzij het lied inmiddels in het digitale compendium besproken is. Deze toelichtingen gaan steeds uitgebreid in op inhoud en muziek en geven suggesties voor gebruik. Daarnaast is er maandelijks een korte toelichting die in de eigen gemeente gebruikt kan worden, rond de kerkdienst waarin het lied een plaats krijgt. Deze korte toelichtingen worden hier geplaatst (zie de downloads hieronder). De kerken worden via de nieuwsbrief van het Steunpunt Liturgie steeds op de nieuwe afleveringen geattendeerd.
 • Zie verder de pagina Liederen en muziek waar alle informatie over het Lied van de Maand te vinden is, o.a. de inmiddels verschenen korte toelichtingen.

   Ook dit is een mogelijkheid:

 • Liedboekavond in eigen gemeente. Het is mogelijk om hiervoor mensen van buiten aan te trekken. O.a. de deputaten Ria Borkent en Jorrit Woudt verzorgen dergelijke avonden. Informatie? Neem dan contact op met het Steunpunt Liturgie, met Jetze Baas (jetze.baas@versatel.nl) of met Jorrit Woudt (info@jorritwoudt.nl).

Verschenen: Gereformeerd Kerkboek 2017

21 december 2017: het nieuwe Gereformeerd Kerkboek rolde van de drukpersen.
31 december 2017: het nieuwe Gereformeerd Kerkboek werd gepresenteerd; de eerste exemplaren werden door ds. Jeroen Sytsma, voorzitter van het verantwoordelijke deputaatschap Eredienst, overhandigd aan ‘de kerkgangers’. Vijf gemeenteleden uit de Koningskerk in Zwolle vertegenwoordigden deze doelgroep.

Meer weten over dit nieuwe Gereformeerd Kerkboek? Hieronder is meer te vinden over de ‘wordingsgeschiedenis’ en de uitgangspunten bij de samenstelling en invulling van de bundel.

Praktische informatie, toelichtingen, gebruikssuggesties en dergelijke is te vinden op de pagina Lied & Muziek, onderdeel Gereformeerd Kerkboek: zie hier.

Liederen

Wat betreft de liedbundel hangt het nieuwe gezicht samen met twee besluiten die Ede nam. In de eerste plaats besloot de synode het nieuwe Liedboek te aanvaarden voor gebruik in de kerken. Samen met uiteindelijke Gereformeerd Kerkboek biedt het Liedboek de basis voor het liedrepertoire van de kerken. Alles wat in het Liedboek staat, hoeft daarbij niet meer in het Gereformeerd Kerkboek. Het Gereformeerd Kerkboek is er voor dat wat eigen is aan de identiteit van de GKv en wat niet in het Liedboek te vinden is. Kerkboek en Liedboek bieden samen volledigheid.

Welke liederen worden in het nieuwe Geref. Kerkboek opgenomen? Hoe wordt de bundel ingedeeld?

Het gaat om 108 liederen. Ze worden ingedeeld volgens de rubricering van het Liedboek (maar gezien het aanvullende karakter van het Geref. Kerkboek/liedbundel zullen niet alle rubrieken vertegenwoordig zijn). De eerste rubriek is PSALMEN. Daarin is het bekende berijmde psalter te vinden, maar ook andere psalmliederen worden hier opgenomen, bij het eigen psalmnummer. De telling gaat vervolgens na Psalm 150 door.

Zie hier voor het overzicht van de liederen.

Liturgische teksten

Het Gereformeerd Kerkboek biedt meer dan alleen de gezangen. Er is ook een afdeling met de kerkelijke belijdenissen, en een onderdeel met orden van dienst en liturgische teksten en gebeden. Alle liturgische formulieren zullen hier weer te vinden zijn, hertaald en aangepast aan de Nieuwe Bijbelvertaling. Ook het Groot Kerkgebed wordt hier opgenomen.

Enkele stappen uit de verbouwingsgeschiedenis
 • 1993: deputaten kregen de opdracht antwoord geven op de vraag of de gezangenbundel van ’86 moest worden uitgebreid en zo ja, hoe.
 • 1996: deputaten kregen de opdracht om komen tot een eerste royale uitbreiding. Speciale uitgave van het Liedboek 1973 (als ‘proefbundel’ voor de GKv)
 • 1999-2000: uitgave Liturgisch Katern
 • 2003: uitgave van het bundeltje Negentig Gezangen
 • 2006: uitgave van het Geref. Kerkboek 2006
 • 2011-12: uitgave Liturgische formulieren 2011
 • 2014: besluit t.a.v. het definitieve Geref. Kerkboek