---

• GK als drieluik: Liedbundel, Dienstboek, Kerkorde

• Uitgelicht: Groot Kerkgebed

• Waar is ... gebleven? 

---

Drieluik

Het Gereformeerd Kerkboek bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel spring het meest in het oog, dat is de Liedbundel. Maar vanaf pagina 496 volgt er nog een heleboel. En dat is de tweede helft van de bundel. Wat is hier te vinden?
Op bladzij 497 staat bovenaan: II Belijdenisgeschriften. Deel 2 dus, want de liedbundel was deel 1 (kijk ook even op pagina 17: I Psalmen en gezangen). Zo volgen er nog enkele delen. Op een rijtje: 

• II Belijdenisgeschriften (p. 497-610)

• III Liturgie (p. 611-730)

• IV Kerkorde (p. 731-733)

Voor deel II en III is er een aparte naam: Dienstboek. Dienstboek en liedbundel vormen samen een tweeluik. Het is het tweeluik voor de kerkdienst - hier is van alles voor de liturgie te vinden: een goede structuur (orden van dienst), de vaste liturgische teksten die als merkstenen in elke kerkdienst terugkomen, andere liturgische teksten zoals de formulieren maar ook gebeden. Omdat in de bundel ook de Kerkorde is opgenomen biedt het Gereformeerd Kerkboek dus in feite een drieluik! 

---

Uitgelicht

In het dienstboekdeel van de gereformeerde kerkboekjes stond sinds jaar en dag een voorbedengebed. Sinds 1986 zelfs twee, een bij Orde A en een bij Orde B. Zo'n gebed hoort in een dienstboek, want de voorbede hoort bij de kerk, het is één van de wezenskenmerken van de kerk dat zij in de diensten voorbede doet. Zo'n uitgeschreven gebed helpt om eenzijdigheden te voorkomen. Maar de gebeden uit de bundel werden amper meer gebruikt, oogden misschien ook wel als museumstukken in een vitrine. Daarom kwam er in 2011 een nieuwe Groot Kerkgebed. Nieuw in verschillende opzichten:

• nieuw qua tekst en taal

• nieuw qua opzet

Die nieuwe opzet hield in: niet een vaste doorlopende tekst, maar een reeks van bouwstenen. 

Dit Groot Kerkgebed was via internet verkrijgbaar, maar nu het in de bundel staat springt het opnieuw in het oog. Lees maar: 

Harmen: Het is een prachtige verzameling uitstekend leesbare gebeden, waarin veel verschillende situaties aan de orde komen. Door afwisselende elementen hieruit te gebruiken zal het gebed van de gemeenten worden verrijkt. En ook wordt eenzijdigheid voorkomen.
Situaties als geloofstwijfel, psychisch lijden en vastlopen in je leven hadden wat mij betreft meer aandacht mogen krijgen. 

Huibert: Prachtige tekst! Als voorganger vind ik het een inspirerend gebed om zelf in gedeeltes te lezen. De Heilige werkt zo bij de voorbereiding op het voorgaan in gebed in de gemeente. Ook prima om rechtstreeks te gebruiken in de eredienst. 

---

Waar is ... gebleven?

Bij het ingebruik nemen van een nieuwe uitgave van een bestaande bundel ben je soms dingen kwijt. Dat kan ook nu gebeuren. Met oog op Pasen enkele liederen op een rijtje: 

• Jezus, leven van mijn levenin het oude GK 89, nu 575 in het Liedboek

• In het kruis zal 'k eeuwig roemen: in het oude GK 91, hertaald in het nieuwe Christus, aan het kruis verheven (205)

• Nu triomfeert de Zoon van God: in het oude GK 92, nu 622 in het Liedboek

• Christus in het graf geborgen: in het oude GK 93, in het nieuwe 207. Dit is trouwens een van de weinige liederen die in het nieuwe GK is opgenomen terwijl het ook in het Liedboek staat. Dat is tegen de uitgangspunten in. Maar omdat de GKv-kerken die dit lied op hun repertoire hebben staan het kennen met de melodie van Dirk Zwart, staat het toch in de nieuwe bundel, want het LB koos voor een andere melodie. 

• In het vroege morgenlicht: in het oude GK 94, niet in het nieuwe maar kijk ook even naar LB 641 'Jezus leeft en ik met Hem'. 

• Daar juicht een toon, daar klinkt een stemin het oude GK 95, zie nu in het Liedboek 637, de bekende melodie met een nieuwe tekst van André Troost. 

• Nu graf en steen getuigen: in het oude GK 98, in het nieuwe 208.

• U zij de gloriein het oude GK 99, hertaald in het nieuwe (209). Zie ook LB 209 voor een andere versie, van Henk Jongerius. 

• U, heilig godslam, loven wij: in het oude GK 69, hertaald in het nieuwe U, lam van God, wij loven U (212)

• Alle roem is uitgesloten: in het oude GK 140, hertaald in het nieuwe (Eigenroem is uitgesloten, 213) 

• Halleluja, lof zij het Lam: in het oude GK 109, hertaald in het nieuwe (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam, 218).

• Op bergen en in dalen: in het oude GK 166, hertaald in het nieuwe (232). 

---

In de volgende aflevering van Gereformeerd Kerkboek 2017 zoomen we verder in op het dienstboekdeel