Paastijd

Christus bevrijd Adam en Eva uit de gevangenschap van de dood - 'Nederdaling ter helle' Fresco in de grafkapel van het Choraklooster te Istanbul (13de eeuw)

Christus bevrijd Adam en Eva uit de gevangenschap van de dood – ‘Nederdaling ter helle’
Fresco in de grafkapel van het Choraklooster te Istanbul (13de eeuw)

Juich, hemelen, één koor van engelen, 

juich, hemelen, om de grote koning, 

juich om de overwinning. 

Steek de bazuinen, vreugde klinkt alom. 

Schep vreugde, aarde in dit licht, 

helder en stralend, 

het duister is verdreven. 

Zing, kerk van God, het hoogste lied, 

zuivere klanken over de aarde; 

heel deze ruimte is een jubelzang. 

Paasjubel ‘Exsultet’, bewerking Andries Govaart

Paastijd

Pasen is het feest van de kruisinging en opstanding van Christus. Pasen is een woord in de meervoudsvorm, het gaat om de reeks van feestdagen. Het woord gaat via via terug op het Aramese woord pasha en daarin is het Hebreeuwse pesach te herkennen, het feest van de uittocht uit Egypte. Al vroeg vierde de kerk dit feest tijdens de drie dagen van Pasen, het paastriduum. Dat begint op de avond van Witte Donderdag en gaat via Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de paaswake naar de paaszondag.

Paastijd Pasen gaat over in de paastijd, de vijftig dagen tot en met Pinksteren (vergelijk Leviticus 23: 15). ‘Deze 50 dagen moeten als Pasen worden gevierd, en ze zijn als een doorlopende zondag’ (Ambrosius). Zoals de tijd voor Pasen Veertigdagentijd wordt genoemd – 40 dagen vasten – zo worden de vijftig dagen na Pasen ook wel Vijftigdagentijd genoemd.

De Paastijd vormt een geheel met de Veertigdagentijd en de drie dagen van Pasen: voorbereiding – feest – doorwerking. De liturgische kleur van Pasen en de Paastijd is wit. 

2017: Leven naar het koninkrijk – Vier het koninkrijk! 

‘Leven naar het koninkrijk’ – dit was de rode draad van de projecten rond het liturgisch jaar van de afgelopen periode. In de weken van Pasen, de Vijftigdagentijd of Paastijd wordt dit project afgerond, vanuit de invalshoek: Vier het koninkrijk!

Het rooster neemt de lezer eerst bij de hand met enkele nieuwtestamentische brieven. Het bijbelleesrooster voor de Paasweek, met gedeelten uit de eerste brief van Petrus, stond al in het boekje voor de Veertigdagentijd. Nu volgen, in hun geheel, de brief aan de Efeziërs en de brief aan Filippenzen. Per dag biedt een enkel woord of kort zinnetje stof om zelf door te denken over het gelezene.

2017: Pinksternoveen

Voor de tien laatste dagen van de Paastijd, van Hemelvaart tot en met Pinksteren, bieden we een Pinksternoveen  aan. De koningspsalmen staan hier centraal, aangevuld met twee nieuwtestamentische psalmen en een hymnische tekst. Een prachtige manier om deze periode rond het Koninkrijk van God en Leven naar het koninkrijk af te sluiten.
Bij de pinksternoveen wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

De prijs van dit bijbelleesrooster inclusief de Pinksternoveen is € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente.

Voorbeeldpagina 

Aanvragen

 

Achtergronden

  • Notitie Rond het Paasfeest (1) – Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen
  • Notitie Rond het Paasfeest (2) – de vijftig dagen van Pasen inclusief Hemelvaart en Pinksteren
  • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
  • Documentatiemap Avondmaal rond Pasen
  • Documentatiemap Hemelvaart en Pinksteren